Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Normativa reguladora:

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Vies de reclamació: Les ordinàries del procediment administratiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'oficina d'atenció al client

Darrera actualització: 08.03.2018 | 09:49