Mesures extraordinàries agost 2020 per a la contenció de la pandèmia de COVID-19

Dimarts, 18 d’agost de 2020

A continuació transcrivim la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

Un cop finalitzat l'estat d'alarma, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va establir un seguit de mesures i pautes generals de prevenció, contenció i coordinació per garantir, en la mesura del possible, la mitigació de la propagació de la pandèmia.

Des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19, en virtut de l'habilitació continguda a l'article 5 del Decret del president de la Generalitat 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, s'ha aprovat la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organització per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la qual s'ha complementat amb els plans sectorials aprovats per a diferents sectors i àmbits d'activitat i altres resolucions i instruccions d'abast específic, com ara en àmbits d'especial vulnerabilitat com són les residències d'atenció a la gent gran i a les persones amb pluridiscapacitat. També s'ha aprovat la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

D'altra banda, l'evolució experimentada per la pandèmia i l'aparició de nous brots al llarg del territori motivà l'aprovació del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. D'acord amb el procediment establert al nou article 55 bis de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, s'han adoptat resolucions de caràcter temporal en àmbits territorials concrets per raó de la situació epidemiològica i assistencial en què en cada moment s'han trobat i que han requerit una actuació més específica de prevenció i protecció de la salut de les persones.

També, amb subjecció al mateix procediment legalment establert, s'han adoptat mesures que s'han justificat com a necessàries en tot el territori de Catalunya, en l'àmbit de les activitats d'oci i del consum d'alcohol a la via pública. En aquest sentit, són vigents ara la Resolució SLT/2024/2020, de 6 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en l'àmbit de les activitats d'oci i la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Davant la realitat del nombre de contagis i l'increment dels ingressos hospitalaris, en data 14 d'agost de 2020, i previ Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, el Ministeri de Salut ha comunicat a la Generalitat de Catalunya l'Ordre Ministerial de 14 d'agost de 2020, per la qual s'aprova la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per respondre davant la situació especial de risc derivada de l'increment de casos positius per COVID-19.

Aquesta declaració d'actuacions coordinades s'adopta en el marc de les previsions de l'article 65 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, que possibilita la seva adopció en situacions d'especial risc per a la salut pública i que obliga a totes les parts implicades.

Aquesta declaració inclou diverses mesures i recomanacions, algunes de les quals incideixen en l'activitat de la pròpia administració sanitària, d'altres han de ser observades pel conjunt de la ciutadania i d'altres per determinats sectors concrets de l'activitat econòmica i social, a què van dirigides.

En execució d'aquest Acord resulta necessari establir, en l'àmbit de tot Catalunya, noves mesures per reduir els riscos de contagi de la Covid-19 i fer front als rebrots que s'estan produint, amb el benentès que aquelles mesures establertes ara amb caràcter general però que ja han estat adoptades per l'Administració de la Generalitat i són vigents no requereixen la seva reiteració normativa i es mantenen vigents si bé configurades com a actuacions coordinades en salut pública.

El que disposa aquesta Resolució no altera tampoc la vigència de les resolucions que, en el marc de l'article 55 bis de la Llei 18/2009, s'han adoptat en àmbits territorials concrets.

Per tot l'exposat, en exercici de l'habilitació que em confereix l'article 5 del Decret del president de la Generalitat 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya i d'acord amb les competències que l'article 13.1 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, atribueix al Departament de Salut,

Resolc:

1. Objecte

És objecte d'aquesta Resolució establir noves mesures de restricció, tant de caràcter general com específic, per fer front a l'evolució de l'epidèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en aplicació i concreció de l'Acord de 14 d'agost de 2020, aprovades per unanimitat pel Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per respondre davant la situació d'especial risc derivada de l'increment de casos positius per COVID-19.

Les mesures establertes en aquesta Resolució deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

2. Àmbit d'aplicació i vigència

Aquesta Resolució és aplicable al conjunt de ciutadans i ciutadanes que es troben en territori de Catalunya, així com als sectors d'activitat econòmics i socials a què es refereix, i es mantindrà en vigor mentre no es revoqui o modifiqui el referit Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut o fins que no s'aprovi una nova resolució que modifiqui, moduli o ampliï les mesures que conté aquesta disposició.

Al mateix règim de vigència se subjecten la Resolució SLT/2024/2020, de 6 d'agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en l'àmbit de les activitats d'oci, i la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Sens perjudici de les mesures aplicables a tot Catalunya en virtut d'aquesta Resolució i de les resolucions esmentades en el paràgraf anterior, es mantenen vigents les mesures específiques contingudes en les resolucions, de caràcter temporal, adoptades en el marc de l'article 55 bis de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en àmbits territorials concrets per raó de la seva situació epidemiològica i assistencial.

3. Recomanacions de caràcter general

3.1. Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.

3.2. Es recomana a la ciutadania que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.

 

4. Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració

En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s'han d'adoptar les mesures següents:

-S'ha de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra.

-S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.

-S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

5. Consum de tabac i assimilats

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

6. Aplicació de les mesures adoptades

Els ciutadans han de col·laborar activament en el compliment de les mesures previstes en aquesta Resolució. Aquesta col·laboració es refereix no només al compliment de les mesures i obligacions establertes en la Resolució, sinó també a l'acceptació i resposta als requeriments que es formulin per les autoritats sanitàries.

En tot cas, els incompliments individualitzats del que disposa aquesta Resolució poden ser constitutius d'infracció administrativa, de conformitat amb el que disposa el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

7. Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 d'agost de 2020

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

(20.230.027)

Darrera actualització: 18.08.2020 | 13:35