S'aprova l'expedient de l'arrendament de l'immoble situat a la Plaça Ajuntament 5 d'Olvan

Divendres, 7 de juliol de 2017

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2017, va prendre els acords d'aprovar l'expedient per a l'arrendament de l'immoble propietat de l'Ajuntament d'Olvan, qualificat com a bé patrimonial i situat a la Plaça de l'Ajuntament núm. 5 d'Olvan, per a destinar-lo a habitatge habitual.

També aprovar un nou plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació de l'arrendament de referència, que modifica substancialment l'aprovat per acord plenari del dia 22 de desembre de 2014, ja que s'ha actualitzat el seu contingut a la legislació vigent.

Es sotmet l'expedient i el nou plec de clàusules al tràmit d'informació pública, durant un termini de vint (20) dies hàbils, i durant aquest termini les persones interessades poden presentar al·legacions o reclamacions.

Darrera actualització: 24.07.2017 | 12:09