Ordenances Fiscals

Dijous, 27 de gener de 2022

En aquesta pàgina hi trobareu les Ordenances Fiscals actuals del municipi. Les trobareu totes a la part dreta de la pàgina, en l'apartat de Documentació.

 

Darrera actualització: 20.12.2022 | 13:48

Documents

Taxa per expedició de documents administratius
707.49KB
Taxa per llicències o la comprovació activitats comunicades en matèra urbanisme
668.21KB
Gestió, liquidació, inspecció, i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 2022
732.99KB
IBI
771.8KB
IAE
474.68KB
IVTM
301.64KB
ICIO
785.41KB
Ordenança general reguladora de contribucions especials
587.38KB
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
171.22KB
Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assitencials
184.81KB
Taxa prestació serveis intervenció administrativa en activitats...
761.57KB
Taxa per la prestació del servei escola bressol
683.66KB
Taxa per prestació de serveis de cementiris
697.56KB
Taxa per parades
584.24KB
Ordenança anuncis publicitat
681.35KB
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
388.28KB
Taxa per la utilització de la pista poliesportiva d'Olvan
682.5KB
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
675.98KB
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcament càrrega i descàrrega de mercaderies
686.94KB
Taxa ocupació terrenys ús públic amb mercaderies materials de construcció runes tanques i altres instal. anàlogues
214.38KB
Taxa subministrament d'aigua
793.41KB
Taxa per la utitlització privativa de béns de domini públic afectes al servei públic
758.5KB