Anuncis any 2017

Modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics 2018

Aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'any 2018

Contractació, en règim laboral i amb caràcter temporal, d'un auxiliar administratiu

Aprovació de l'expedient de regularització de l'actuació de la contractació de la substitució de les bombes de les estacions de captació de la Font del Rull, Cal Rosal i Pantà d'Olvan

Modificació proposta de subvencions nominatives al pressupost 2017

Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l'any 2018

Aprovació inicial annex instal·lació de sistema de cloració dipòsit Serrat del Quirze d'Olvan

Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament

Segona aprovació inicial expedient modificació de crèdits 4/2017

Convocatòria de licitació arrendament habitatge Plaça Ajuntament nº 5

Anunci devolució garantia definitiva Promocions Puig-Reig SA

Aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions

Aprovació de l'expedient de regularització comptable 1-2017, per a l'anul·lació d'obligacions reconegudes pendents de pagament​

Modificació de la plantilla

Modificació de crèdits 4/2017

Sol·licitud per a legalitzar les obres de rehabilitació d'un cobert annex a la Masia de Pursals Can Faló​

Establiment i ordenació de preus públics

Aprovació inicial projecte arranjament de diversos camins

Informació pública del mapa de soroll i mapa de capacitat acústica

Aprovació definitiva del mapa de protecció de contaminació lumínica

Arrendament habitatge plaça Ajuntament nº 5

Concessió d'ús de bé privatiu d'un bé de domini públic per adjudicació directa

Declaració de serveis bàsics i essencials

Aprovació del protocol d'absentisme escolar

Aprovació memòria valorada barreres arquitectòniques piscina Olvan

Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici 2017

Sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable Casa Vella de Valldaura

Aprovació inicial del mapa de soroll i mapa de capacitat acústica

Aprovació inicial del mapa de protecció envers la contaminació lumínica - proposta normativa

Aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions i models de documents tipus

Segona convocatòria de licitació de la concessió demanial del local situat a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, destinat a farmaciola

Aprovació inicial del pressupost 2017

Sol·licitud de la devolució de la garantia definitiva de la licitació d'obres del camí Valldaura

Conveni de col·laboració amb l'Assemblea Comarcal de Creu Roja al Berguedà

Informació pública de la rectificació d'una errada a l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'impost d'activitats econòmiques

Segona convocatòria per a l'elecció i designació de jutge/essa de pau titular i substitut

Informació pública del compte general del pressupost del 2015

Aprovació de diversos convenis subvencionals i de col·laboració

Concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini públic per adjudicació directa

Darrera actualització: 25.05.2018 | 14:48
Darrera actualització: 25.05.2018 | 14:48